Yritys

Linda Tuli­si­jat

Linda tuli­si­jat toteut­taa ja myy PTS-Muuraus Oy. Pts-Muuraus tekee nimensä mukai­sesti muu­rauk­sia sekä rap­pauk­sia lähinnä Etelä-Suomessa. Yri­tyk­sen lii­ke­vaihto oli vuonna 2012 noin 2 milj.€.

Linda Tuli­si­jat toteu­te­taan Kera­van tuo­tan­to­ti­loissa ja ne ovat 100% laa­du­kasta suo­ma­laista käsi­työtä, joka oikein hoi­det­tuna on lähes ikui­nen. Asiak­kailla on aina mah­dol­li­suus tulla kat­so­maan kes­ke­ne­räi­siä tuot­teita laa­dun ja toi­vei­den varmistamiseksi.

PTS – Muu­raus Oy
  • Y-tunnus: 2031509–3
  • Las­ku­tus osoite: Kan­te­let­ta­ren­tie 7 U 00420 Helsinki

ptsmuuraus.fi

Kera­van tuotantotilat
  • Osoite: Kyt­kin­katu 1, 04220 Kerava (alla oleva kartta osoit­taa tuo­tan­to­ti­lo­jen sijainnin)

Avaa kartta suu­rem­pana tästä →

Kimmo Rah­kala

Myynti ja markkinointi

Puh. 0400 900 951

Petri Sten­berg

Yrit­täjä

Puh. 0400 681 671